DSW - miejsce dla Ciebie

Zakład Edukacyjnych Zastosowań Mediów

Konferencje naukowe

XIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „TRADYCJE ŚLĄSKIEJ KULTURY MUZYCZNEJ”

 

W dniach 19–20 listopada 2013 roku we Wrocławiu odbyła się XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Tradycje Śląskiej Kultury Muzycznej”

Organizator konferencji:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Katedra Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej

 

Dolnośląską Szkołę Wyższą reprezentowała dr Izabella Starzec-Kosowska z referatem „Wratislavia Cantans na ekranie telewizyjnym w latach 1966–2012”.

 

 

Więcej informacji na stronie: http://www.amuz.wroc.pl/pl/xiii_miedzynarodowa_konferencja_naukowa_z_cyklu_-tradycje_slaskiej_kultury_muzycznej-/2118/2/

———————————————————————————————————————————————————————

MODELE DZIENNIKARSTWA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

W dniach 16-17 kwietnia 2013 roku w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Modele dziennikarstwa we współczesnym świecie.

Organizatorzy konferencji:

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Towarzystwo Studiów Dziennikarskich, „Naukowy Przegląd Dziennikarski”

Dolnośląską Szkołę Wyższą reprezentowała dr Izabella Starzec-Kosowska prezentując referat Ewolucja roli i zadań telewizyjnego dziennikarza muzycznego. Analiza badań programów muzycznych 1994-2010. 

 

Więcej informacji na stronie:  http://www.media.uj.edu.pl/konferencje  

Program ramowy konferencji: http://www.wzks.uj.edu.pl/documents/41653/4367780/harmonogram-konferencja-idiks.pdf

Program szczegółowy konferencji: Krakow 2013_program konferencji

———————————————————————————————————————————————————————

VII KONFERENCJA NAUKOWA MEDIA A EDUKACJA

W dniach 5-6 października 2012 roku w Poznaniu odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Media a Edukacja.

Organizatorzy konferencji:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Technologii Kształcenia, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Katedra Pedagogiki Medialnej i Komunikacji Społecznej, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa "Millenium" oraz Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych.

 

Dolnośląską Szkołę Wyższą reprezentowali prof. DSW dr hab. Wojciech Skrzydlewski, mgr Krzysztof Kuźmicz i mgr Szymon Nożyński.

 

Tytuły wystąpień:

 • prof. DSW dr hab. Wojciech Skrzydlewski, mgr Krzysztof Kuźmicz: Metodologiczny kontekst badania e-learningu
 • mgr Szymon Nożyński: Radio – „Przyjazne Medium

 

Więcej informacji na stronie:  http://edunet.amu.edu.pl/

Program konferencji: http://edunet.amu.edu.pl/images/Program_MaE_2012.pdf

———————————————————————————————————————————————————————

EDUKACYJNE KONTEKSTY CYBERPRZESTRZENI

Dnia 21 października 2011 w Pozna­niu, odbyła się kon­fe­ren­cja naukowa pt. Edu­ka­cyjne kon­tek­sty Cyber­prze­strzeni.

Orga­ni­za­to­rami kon­fe­ren­cji był Uni­wer­sy­tet im. A. Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu — Zakład Tech­no­lo­gii Kształ­ce­nia oraz Dol­no­ślą­ska Szkoła Wyż­sza — Zakład Edu­ka­cyj­nych Zasto­so­wań Mediów.

Głów­nym celem spo­tka­nia było zaini­cjo­wa­nie dys­ku­sji na temat rosną­cej roli nowych mediów cyfro­wych w róż­nych obsza­rach naszego życia, a przede wszyst­kim w edu­ka­cji. Pre­le­gen­tami kon­fe­ren­cji byli:

 • Dzie­kan Wydziału Stu­diów Edu­ka­cyj­nych UAM – prof. zw. dr hab. Zbyszko Melo­sik, Roz­po­czę­cie konferencji
 • prof. dr hab. Woj­ciech Skrzy­dlew­ski (DSW/UAM), Wpro­wa­dze­nie
 • dr Nata­lia Wal­ter (UAM), Inter­ne­towe wspar­cie społeczne
 • dr Jan Sta­sieńko (DSW), Gry wideo – prze­ciw czy w sukurs edukacji
 • dr Agnieszka Iwa­nicka (UAM), Cybe­re­du­ka­cja — o tym jak “e” robi wielką różnicę…
 • mgr Krzysz­tof Kuź­micz (DSW), Metoda blen­ded lear­ning w kształ­ce­niu dzien­ni­ka­rzy muzycznych
 • dr Paweł Topol (UAM), Funk­cjo­nal­ność edu­ka­cyjna wir­tu­al­nych światów
 • mgr Gra­żyna Bara­basz, mgr Mate­usz Lesz­ko­wicz (UAM), „Aby to nie było suche, zimne i bitowe”, w poszu­ki­wa­niu przy­ja­znej cyber­prze­strzeni — psy­cho­pe­da­go­giczne i wizu­alne aspekty e-kształcenia
 • dr Mar­cin Sieńko (UZ), Radość naucza­nia – dydak­tyka w kon­tek­ście elektoralności
 • mgr Adam Pie­trzy­kow­ski (UAM), Rola otwar­tych zaso­bów edu­ka­cyj­nych w kształ­to­wa­niu nowego para­dyg­matu w edukacji
 • mgr Rafał Socha (PTTiME), Wyko­rzy­sta­nie Wiki­pro­jektu w roz­wi­ja­niu umie­jęt­no­ści uczniów
 • mgr Anna Zięty (DSW), Młodzi pro­su­menci w dobie mediów posttelewizyjnych
 • mgr Szy­mon Nożyń­ski (DSW), Muzyka w cyberprzestrzeni
 • mgr Michał Kli­chow­ski (UAM), Dru­gie życie nk.pl i wiele żyć w nk.pl egzem­pli­fi­ka­cją zmul­ti­pli­ko­wa­nej tożsamości

Wię­cej infor­ma­cji o kon­fe­ren­cji na stro­nie: http://edunet.amu.edu.pl
———————————————————————————————————————————————————————

TEORIA I PRAKTYKA WSPÓŁCZESNEJ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ. NOWE MEDIA, ALE NOWE, CZY STARE PROBLEMY?

Dnia 10.06.2011 w Wyż­szej Szkole Umie­jęt­no­ści Spo­łecz­nych (Poznań) odbyła się kon­fe­ren­cja naukowa poświę­cona pro­ble­ma­tyce komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej i nowym mediom. DSW była repre­zen­to­wana przez: prof. dr hab. Woj­cie­cha Skrzy­dlew­skiego, mgr Krzysz­tofa Kuź­mi­cza, mgr Szy­mona Nożyń­skiego i mgr Annę Zięty.
———————————————————————————————————————————————————————

KSZTAŁCENIE DZIENNIKARZY W POLSCE. NOWE POTRZEBYNOWE STANDARDY

Wyż­sza Szkoła Infor­ma­tyki i Zarzą­dza­nia z sie­dzibą w Rze­szo­wie, była orga­ni­za­to­rem kon­fe­ren­cji nauko­wej (28–29.09.2010) poświę­co­nej kształ­ce­niu dzien­ni­ka­rzy w Pol­sce. Zakład Edu­ka­cyj­nych Zasto­so­wań mediów na kon­fe­ren­cji był
repre­zen­to­wany przez mgr Iza­bellę Starzec-Kosowską i mgr Annę Zięty, które przy­go­to­wały wystą­pie­nie pt.: Kształ­ce­nie dzien­ni­ka­rzy muzycz­nych w Pol­sce - ana­liza badań.
———————————————————————————————————————————————————————

AUTONOMIA NAUKI O KOMUNIKOWANIU — II KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

W dniach 15–17.09.2010 w Lubli­nie odbył się II kon­gres PTKS poświę­cony nauce o komu­ni­ko­wa­niu. W kon­fe­ren­cji wzięli udział m.in.:
prof. dr hab. Woj­ciech Skrzy­dlew­ski, mgr Krzysz­tof Kuź­micz, mgr Szy­mon Nożyń­ski i mgr Anna Zięty.
———————————————————————————————————————————————————————

KULTURA POPULARNA I SPOŁECZNE KONSTRUOWANIE TOŻSAMOŚCI

W dniach 6–8 wrze­śnia 2010 roku odbyła się w Gnieź­nie II ogól­no­pol­ska, inter­dy­scy­pli­narna kon­fe­ren­cja naukowa na temat zja­wisk zwią­za­nych z kul­turą popu­larną i toż­sa­mo­ścią we współ­cze­snym życiu spo­łecz­nym. Orga­ni­za­to­rem kon­fe­ren­cji był Wydział Stu­diów Edu­ka­cyj­nych UAM w Pozna­niu. Refe­raty pod­czas kon­fe­ren­cji wygłosili: prof. dr hab. Woj­ciech Skrzy­dlew­ski, mgr Krzysz­tof Kuź­micz, mgr Szy­mon Nożyń­ski, mgr Iza­bella Starzec-Kosowska i mgr Anna Zięty.

Gale­ria zdjęć z kon­fe­ren­cji
Wię­cej infor­ma­cji o kon­fe­ren­cji na stro­nie: http://www.popnonstop.amu.edu.pl
———————————————————————————————————————————————————————

TELEWIZJA INTERNETOWA SZANSĄ DLA ROZWOJU INICJATYW LOKALNYCH I DZIENNIKARSTWA OBYWATELSKIEGO

Dnia 18 listo­pada 2009 odbyła się kon­fe­ren­cja naukowa poświę­cona tele­wi­zji inter­ne­to­wej. Orga­ni­za­to­rem kon­fe­ren­cji była Dol­no­ślą­ska Szkoła Wyż­sza — Insty­tut Dzien­ni­kar­stwa i Komu­ni­ka­cji Spo­łecz­nej (Zakład Edu­ka­cyj­nych Zasto­so­wań Mediów i Zakład Komu­ni­ka­cji Społecznej). Dyskusje odby­wały się w nastę­pu­ją­cych obsza­rach tema­tycz­nych:
Obrady ple­narne

 • Rola nowych mediów w kształ­to­wa­niu spo­łe­czeń­stwa obywatelskiego;
 • Drogi roz­woju nowych mediów;

Obrady w sek­cjach badawczych

 • Tele­wi­zja inter­ne­towa w Pol­sce i na świecie;
 • Tele­wi­zja inter­ne­towa jako prze­strzeń dla roz­woju ini­cja­tyw lokal­nych i niszowych;
 • Edu­ka­cyjne kon­tek­sty nowych mediów;
 • Media inter­ne­towe jako plat­forma komu­ni­ka­cyjna w biznesie;
 • Komu­ni­ka­cja mobilna;

Ofi­cjalna strona kon­fe­ren­cji: http://conferencetvonline.weebly.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dziennikarstwo jako zawód i powołanie

W dniach 4-5 listopada 2009 w Toruniu odbyła się ogól­no­pol­ska kon­fe­ren­cja naukowa zor­ga­ni­zo­wana przez Instytut Politologii UMK w Toruniu Zakład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej pt. „Dziennikarstwo jako zawód i powołanie”. Wygłoszono 37 referatów przygotowanych przez naukowców i praktyków z wielu ośrodków akademickich w Polsce.

Zakład Edukacyjnych Zastosowań Mediów Dol­no­ślą­skiej Szkoły Wyż­szej był repre­zen­to­wany przez mgr Izabellę Starzec (Kosowską), która wystąpiła z referatem Telewizyjne dziennikarstwo muzyczne –wyzwania i problemy.

Strona domowa konferencji: http://www.dziennikarstwo2009.umk.pl/

Relacja z konferencji: http://www.home.umk.pl/~tsb/sites/default/files/numer4/edwarczyk.pdf

——————————————————————————————————————————————————————–

KULTURA POPULARNA I SPOŁECZNE KONSTRUOWANIE TOŻSAMOŚCI

W dniach 22 – 24 wrze­śnia 2009 roku w Gnieź­nie odbyła się ogól­no­pol­ska kon­fe­ren­cja zor­ga­ni­zo­wana przez Uni­wer­sy­tet im. A. Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu pt. „Kul­tura popu­larna i spo­łeczne kon­stru­owa­nie toż­sa­mo­ści”. Uczest­ni­kami kon­fe­ren­cji byli bada­cze i naukowcy z naj­waż­niej­szych ośrod­ków aka­de­mic­kich w Pol­sce, m.in. Uni­wer­sy­tetu im.
A. Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu, Dol­no­ślą­skiej Szkoły Wyż­szej we Wro­cła­wiu, Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego, Uni­wer­sy­tetu im. M. Koper­nika w Toru­niu, Pol­skiej Aka­de­mii Nauk w War­sza­wie, Uni­wer­sy­tetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz­ty­nie, Aka­de­mii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, Uni­wer­sy­tetu Zie­lo­no­gór­skiego, Uni­wer­sy­tetu Rzeszowskiego.

Dol­no­ślą­ska Szkoła Wyż­sza była repre­zen­to­wana przez pra­cow­ni­ków Zakładu Edu­ka­cyj­nych Zasto­so­wań Mediów:

 • prof. dr hab. Woj­cie­cha Skrzy­dlew­skiego – wystą­pie­nie w sesji ple­nar­nej pt. Dzien­ni­kar­stwo muzyczne jako czyn­nik kulturotwórczy,
 • mgr Ryszarda Glo­gera – wystą­pie­nie w sek­cji pt. Pre­fe­ren­cje muzyczne doro­słych słu­cha­czy radia w dobie pol­skiej trans­for­ma­cji,
 • mgr Iza­bellę Sta­rzec – wystą­pie­nie w sek­cji pt. Tele­wi­zyjne dzien­ni­kar­stwo muzyczne na przy­kła­dzie ośrodka wro­cław­skiego,
 • mgr Krzysz­tofa Kuź­mi­cza – wystą­pie­nie w sek­cji pt. Pod­ca­sting — radio na wynos?,
 • mgr Annę Micha­lak (Zięty) – wystą­pie­nie w sek­cji pt. W poszu­ki­wa­niu wła­snego smaku (…) – stra­te­gie life­sty­lowe na przy­kła­dzie maga­zynu Slajd,
 • mgr Szy­mona Nożyń­skiego – wystą­pie­nie w sek­cji pt. (Nie)oficjalna muzyka popu­larna.

Gale­ria zdjęć z kon­fe­ren­cji
Wię­cej infor­ma­cji o kon­fe­ren­cji na stro­nie: http://www.popnonstop.amu.edu.pl