DSW - miejsce dla Ciebie

Zakład Edukacyjnych Zastosowań Mediów

red. Ryszard Gloger

Ryszard Glo­ger —  magi­ster dziennikarstwa

Stu­dia ukoń­czone na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim.
Dzien­ni­karz muzyczny,  nauczy­ciel Aka­de­micki w Dol­no­ślą­skiej Szkole Wyż­szej.

 

Przy­na­leż­ność orga­ni­za­cyjna
Insty­tut Dzien­ni­kar­stwa i Komu­ni­ka­cji Spo­łecz­nej DSW.

 

Zain­te­re­so­wa­nia naukowe
Radio i media audialne, dzien­ni­kar­stwo muzyczne, fono­gra­fia, media audio­wi­zu­alne, pro­duk­cja muzyczna, socjo­lo­gia muzyki, spo­łeczne aspekty popkultury.

Dzia­łal­ność dydak­tyczna
Aktu­al­nie pro­wa­dzone zaję­cia w DSW: style muzyki popu­lar­nej, dzien­ni­kar­stwo muzyczne pra­sowe, pod­stawy dzien­ni­kar­stwa muzycz­nego, dzien­ni­kar­stwo muzyczne radiowe.

Dzia­łal­ność zawodowa

  • Radio Mer­kury (Poznań) pro­gramy autor­skie, współ­praca w redak­cji muzycznej. 
  • Współ­praca z prasą muzyczną.
  • Dzia­łal­ność organizacyjno-artystyczna.
  • Waż­niej­sze doko­na­nia: przy­go­to­wa­nie około 10 tysięcy pro­gra­mów radiowych.Ponad 800 wywia­dów radiowych.Realizacja dźwię­kowa 50 płyt.Ponad 2 tysiące pra­so­wych recen­zji płyt.

Publi­ka­cje

  • Media — Aktu­ali­za­cje ency­klo­pe­dyczne. Suple­ment do Wiel­kiej Ency­klo­pe­dii Powszech­nej Wydawnictwa Guten­berg, Poznań 1998, Wydaw­nic­two Kur­pisz, współ­au­tor: J. Skrzyp­czak i inni.
  • Muzyka popu­larna — Aktu­ali­za­cje ency­klo­pe­dyczne. Suple­ment do Wiel­kiej Ency­klo­pe­dii Powszech­nej Guten­berg, Poznań 1999, Wydaw­nic­two Kur­pisz, współ­au­tor W. Skrzydlewski.
  • Popu­larna ency­klo­pe­dia mediów, Poznań 1999, Wydaw­nic­two Kur­pisz, współ­au­tor: J. Skrzyp­czak i inni
  • Ency­klo­pe­dia muzyki popu­lar­nej — Heavy Rock, Poznań 2000, Wydaw­nic­two Atena.
  • Ilu­stro­wany lek­sy­kon muzyki popu­lar­nej, Poznań 2002 , Wydaw­nic­two Kur­pisz, współ­au­tor: W. Skrzydlewski.
  • Ryszard Glo­ger,  Pre­fe­ren­cje muzyczne doro­słych słu­cha­czy radia w dobie pol­skiej trans­for­ma­cji, [w:] Kul­tura popu­larna w spo­łe­czeń­stwie współ­cze­snym. Teo­ria i rze­czy­wi­stość, (red.) Jarema Droz­do­wicz, Maciej Ber­na­sie­wicz, Impuls, Kra­ków 2010.

E-mail: red. Ryszard Glo­ger