DSW - miejsce dla Ciebie

Zakład Edukacyjnych Zastosowań Mediów

prof. dr hab. Wojciech Skrzydlewski

Woj­ciech Skrzy­dlew­ski — medio­znawca, pedagog

Pro­fe­sor nad­zwy­czajny, dok­tor habi­li­to­wany w Dol­no­ślą­skiej Szkole Wyż­szejoraz w Uni­wer­sy­te­cie im. Adama Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu.
Dyrek­tor Insty­tutu Dzien­ni­kar­stwa i Komu­ni­ka­cji Spo­łecz­nej w DSW.
Kie­row­nik Zakładu Edu­ka­cyj­nych Zasto­so­wań Mediów.
Pro­mo­tor spe­cjal­no­ści dzien­ni­kar­stwo muzyczne.

Dzia­łal­ność naukowa

Magi­ste­rium — Uni­wer­sy­tet im. Adama Mic­kie­wi­cza w Poznaniu,1971, pro­mo­tor — prof. dr hab. Ste­fan Kozar­ski.
Dok­to­rat — Uni­wer­sy­tet im. Adama Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu, Wydział Nauk  Spo­łecz­nych, 1977, pro­mo­tor — prof. dr hab. Leon Leja.
Habi­li­ta­cja — Uni­wer­sy­tet im. Adama Mic­kie­wi­cza w Poznaniu, 1990, Wydział Nauk Społecznych.

Zain­te­re­so­wa­nia naukowe

Związki mediów z edu­ka­cją, teo­ria mediów, edu­ka­cyjne zasto­so­wa­nia mediów elek­tro­nicz­nych, kształ­ce­nie zdalne, kul­tura popu­larna a edu­ka­cja, stu­dia nowomedialne.

Dzia­łal­ność dydaktyczna

Semi­na­ria licen­cjac­kie, magi­ster­skie i dok­tor­skie.
Aktu­al­nie pro­wa­dzone zaję­cia dydak­tyczne w DSW: Kul­tu­ro­twór­cza rola muzyki, Psy­cho­lo­gia i socjo­lo­gia muzyki, Alma­nach pol­skiej muzyki popularnej.

Zaję­cia pro­wa­dzone w latach ubie­głych: Teo­re­tyczne pod­stawy komu­ni­ko­wa­nia, Wie­dza o komu­ni­ko­wa­niu, Radio i media audialne, Ele­menty kul­tury popu­lar­nej, Media elek­tro­niczne w edukacji.

Waż­niej­sze książki

 • Uni­wer­sy­tecki wykład tele­wi­zyjny, 1980, Poznań, Wydaw­nic­two  NaukoweUAM
 • Edu­ka­cyjne zasto­so­wa­nia tele­wi­zji (dwa wyda­nia — 1985, 1991), War­szawa, WSiP, współ­au­tor: F. Januszkiewicz
 • Tech­no­lo­gia kształ­ce­nia — Prze­twa­rza­nie infor­ma­cji — Komu­ni­ko­wa­nie, 1990,Poznań, Wyd. Nauk. UAM
 • Dokąd zmie­rza tech­no­lo­gia kształ­ce­nia, (red.), Poznań 1993, Wyd. Nauk. UAM
 • Media a edu­ka­cja, (redak­tor działu: Media w edu­ka­cji zdal­nej i pozasz­kol­nej, ss. 263–398, Poznań 1997, Wyd. eMPi2
 • Media — Aktu­ali­za­cje ency­klo­pe­dyczne. Suple­ment do Wiel­kiej Ency­klo­pe­dii Powszech­nej Wydaw­nic­twa Guten­berg, 1998, Poznań, Wydaw­nic­two Kur­pisz, współ­au­tor: J. Skrzyp­czak i in.
 • Muzyka popu­larna — Aktu­ali­za­cje ency­klo­pe­dyczne. Suple­ment do Wiel­kiej Ency­klo­pe­dii Powszech­nej Wydaw­nic­twa Guten­berg Poznań 1999, Wydaw­nic­two Kur­pisz, współ­au­tor: R. Gloger
 • Popu­larna ency­klo­pe­dia mediów, 1999, Poznań, Wydaw­nic­two Kur­pisz, współ­au­tor: J. Skrzyp­czak i in.
 • Media i edu­ka­cja w dobie inte­gra­cji, (red.), 2002, Poznań, Wydaw­nic­two eMPi2
 • Ilu­stro­wany lek­sy­kon muzyki popu­lar­nej, 2002, Poznań, Wydaw­nic­two Kur­pisz, współ­au­tor: R. Gloger
 • Kom­pe­ten­cje medialne spo­łe­czeń­stwa wie­dzy, (red.), 2004, Poznań, Wydaw­nic­two eMPi2

Arty­kuły: ponad 100 w cza­so­pi­smach kra­jo­wych i obcojęzycznych.

E-mailprof. dr hab. Woj­ciech Skrzydlewski