DSW - miejsce dla Ciebie

Zakład Edukacyjnych Zastosowań Mediów

dr Szymon Nożyński

mgr Szymon Nożyński

Szy­mon Nożyń­ski — magi­ster peda­go­giki medialnej (UAM), doktor nauk społecznych (DSW).

Stu­dia ukoń­czone na Uni­wer­sy­te­cie im. A. Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu.
Dzien­ni­karz muzyczny, nauczyciel aka­de­micki w Dol­no­ślą­skiej Szkole Wyż­szej.

Przy­na­leż­ność orga­ni­za­cyjna

Insty­tut Dzien­ni­kar­stwa i Komu­ni­ka­cji Spo­łecz­nej. Asy­stent w Zakła­dzie Edu­ka­cyj­nych Zasto­so­wań Mediów DSW.

Zain­te­re­so­wa­nia naukowe

Edu­ka­cyjne zasto­so­wa­nia mediów. Dzien­ni­kar­stwo muzyczne. Radio — jego zasto­so­wa­nia oraz wpływ na słu­cha­czy.
Zagad­nie­nia socjo-psychologiczne. Kul­tura popu­larna. Muzyka.

Szko­le­nia i kursy

 • Współ­or­ga­ni­za­tor warsz­ta­tów szko­le­nio­wych „Radio inter­ne­towe” w ramach XII Dol­no­ślą­skiego Festi­walu Nauki.
 • Ukoń­cze­nie szko­le­nia “E-learning w szko­łach wyż­szych — od pomy­słu do realizacji”.
 • Cer­ty­fi­kat tutor­ski zdo­byty w ramach pro­jektu „Jakość kształ­ce­nia poten­cja­łem roz­woju Dol­no­ślą­skiej Szkoły Wyż­szej”.

 

Dzia­łal­ność dydak­tyczna

Aktu­al­nie pro­wa­dzone zaję­cia dydak­tyczne w DSW: analiza dzieła muzycznego, estetyczno-etyczne aspekty muzyki, almanach polskiej muzyki popularnej, muzyka świata, przedmioty radiowe, instrumentoznawstwo, fonografia, elementy produkcji fonograficznej, kulturotwórcza rola muzyki, style muzyki popularnej, muzyka w szerzeniu idei.

Zaję­cia pro­wa­dzone w DSW w latach ubie­głych: elementy kultury popularnej, formatowanie radia, media w edukacji, edukacyjne konteksty muzyki, metodyka edukacji medialnej, media w edukacji, pedagogika medialna.

Dzia­łal­ność naukowa

Udział w semi­na­rium dok­tor­skim prof. dr hab. Woj­cie­cha Skrzy­dlew­skiego.

Dzia­łal­ność zawo­dowa

Radio “Afera” (Poznań); spi­ker, praca w redak­cji muzycz­nej, pro­gramy autorskie.

Dzia­łal­ność organizacyjno-artystyczna
Współ­praca z por­ta­lami internetowymi.

Udział w konferencjach

 • Kon­fe­ren­cja ogól­no­pol­ska — Edu­ka­cyjne kon­tek­sty cyber­prze­strzeni — refe­rat: Muzyka w cyberprzestrzeni
 • Kon­fe­ren­cja ogól­no­pol­ska - Teo­ria i prak­tyka współ­cze­snej komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej. Nowe media, ale nowe, czy stare pro­blemy? -
  refe­rat: Wybrane funk­cje muzyki w życiu słuchacza
 • II Kon­fe­ren­cja ogól­no­pol­ska — Kul­tura popu­larna i  spo­łeczne kon­stru­owa­nie toż­sa­mo­ści — refe­rat: (Nie)oficjalna muzyka popularna
 • Mię­dzy­na­ro­dowa Kon­fe­ren­cja Naukowa — Media — Kul­tura — Edu­ka­cja — Edu­ka­cja na pogra­ni­czu naro­dów i kul­tur — refe­rat:
  Muzyka w radiu, czyli kul­tura audialna w obli­czu for­matu i playlisty,
 • Ogól­no­pol­ska kon­fe­ren­cja naukowa — Język @ mul­ti­me­dia 3 — Dia­log — Kon­flikt — refe­rat: Kon­wer­gen­cja mediów: Radio jako medium audiowizualne?,
 • I Mię­dzy­na­ro­dowy Kon­gres PTKS — Kre­owa­nie komu­ni­ko­wa­nia: Zawar­tość, Kon­trola, Kry­tyka — refe­rat:
  Radio inter­ne­towe — umie­jęt­ność słu­cha­nia, moż­li­wość kreowania,
 • Kon­fe­ren­cja ogól­no­pol­ska — Kul­tura popu­larna i spo­łeczne kon­stru­owa­nie toż­sa­mo­ści 2 – refe­rat: Kul­tura remiksu a zmiany w muzyce,
 • II Mię­dzy­na­ro­dowy Kon­gres PTKS  - Auto­no­mia nauki o komu­ni­ko­wa­niu — refe­rat: Muzyka w spo­łe­czeń­stwie sieci.

Publi­ka­cje

Szymon Nożyński

(Nie)oficjalna muzyka popularna

W: Kultura popularna - tożsamość - edukacja / Witold Jakubowski, Daria Hejwosz (Red. nauk.)

Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010


Szymon Nożyński

Radio internetowe : umiejętność słuchania, możliwość kreowania

W: Dialog - konflikt / Agnieszka Dytman-Stasieńko, Jan Stasieńko (Red.)

Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2012


Krzysztof Kuźmicz, Szymon Nożyński

Kultura remiksu a zmiany w muzyce

W: Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym / Agnieszka Cybal-Michalska, Paulina Wierzba (Red. nauk.)

Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012


Szymon Nożyński

Radio - "Przyjazne Medium" : Radio - "friendly medium"

W: Media, edukacja, kultura : w stronę edukacji medialnej / Wojciech Skrzydlewski, Stanisław Dylak (Red.)

Adres wydawniczy: Poznań ; Rzeszów : Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych, 2012​

  E-mail: mgr Szy­mon Nożyński