DSW - miejsce dla Ciebie

Zakład Edukacyjnych Zastosowań Mediów

dr Krzysztof Kuźmicz

Krzysz­tof Kuź­micz — doktor nauk społecznych w dyscyplinie: pedagogika, specjalność: pedagogika medialna.

Stu­dia ukoń­czone na Uni­wer­sy­te­cie im. A. Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu.
Dzien­ni­karz muzyczny, nauczy­ciel aka­de­micki w Dol­no­ślą­skiej Szkole Wyż­szej.

Przy­na­leż­ność organizacyjna

Insty­tut Dzien­ni­kar­stwa i Komu­ni­ka­cji Społecznej.

Sta­no­wi­sko

Adiunkt w Zakładzie Edu­ka­cyj­nych Zasto­so­wań Mediów Dol­no­ślą­skiej Szkoły Wyż­szej.

Dzia­łal­ność naukowa

2005 – Magisterium - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, magister pedagogiki, specjalność: pedagogika medialna, tytuł pracy: „Edukacyjna wartość internetowego kształcenia zdalnego. Kurs przedsiębiorczości «Absolwent na rynku pracy».”, promotor: prof. dr hab. Wojciech Skrzydlewski.

2013 – Doktorat - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, doktor nauk społecznych, dyscyplina: pedagogika, specjalność: pedagogika medialna, tytuł rozprawy: "Kultura studiowania w przestrzeni sieci. Teoria, badania i interpretacje.", promotor: prof. dr hab. Wojciech Skrzydlewski. 

Zain­te­re­so­wa­nia naukowe

Edu­ka­cyjne zastosowania mediów, distance learning, e-learning, m-learning, blended learning, radio i media audialne, dziennikarstwo muzyczne, fonografia, produkcja muzyczna, media audiowizualne, multimedia oraz technologie wizualizacji.

Dzia­łal­ność dydaktyczna

Aktu­al­nie pro­wa­dzone zaję­cia dydak­tyczne w DSW: fono­gra­fia w Pol­sce i na świe­cie, pod­stawy pro­duk­cji muzycz­nej, wpro­wa­dze­nie  do dzien­ni­kar­stwa radio­wego, pra­cow­nia radiowa, radiowe dzien­ni­kar­stwo muzyczne, dzien­ni­kar­stwo muzyczne on-line, muzyka fil­mowa, muzyka w technopolis.

Zaję­cia pro­wa­dzone w DSW w latach ubie­głych: e-learning, film w edu­ka­cji, infra­struk­tura dydak­tyczna, media w edu­ka­cji, pra­cow­nia radiowa, tech­no­lo­gie wizu­ali­za­cji, przed­miot opcyjny – wpro­wa­dze­nie do kom­pu­te­ro­wej ana­lizy i inter­pre­ta­cji danych.

 

Dzia­łal­ność zawodowa

Radio “Afera” 98,6 Mhz Poznań — pre­zen­ter, reali­za­tor dźwięku, dzien­ni­karz muzyczny, pro­gramy autorskie.

Mer­kury Pol­skie Radio — pro­gramy autorskie.

Dzia­łal­ność orga­ni­za­cyjno– arty­styczna. Prak­tyka zawo­dowa w Zespole Szkół nr 4 “Łejery” w Poznaniu.

Szko­le­nia i kursy

 • Współ­or­ga­ni­za­tor warsz­ta­tów szko­le­nio­wych „Radio inter­ne­towe” w ramachXII Dol­no­ślą­skiego Festi­walu Nauki.
 • Ukoń­cze­nie szko­le­nia “E-learning w szko­łach wyż­szych — od pomy­słu do realizacji”.
 • Cer­ty­fi­kat tutor­ski zdo­byty w ramach pro­jektu “Jakość kształ­ce­nia poten­cja­łem roz­woju Dol­no­ślą­skiej Szkoły Wyższej”.

Udział w kon­fe­ren­cjach

 • V Mię­dzy­na­ro­dowa Kon­fe­ren­cja Naukowa “Media a edu­ka­cja — kom­pe­ten­cje medialne spo­łe­czeń­stwa wie­dzy” — refe­rat: “Stu­dio­wa­nie w Inter­ne­cie z wyko­rzy­sta­niem opro­gra­mo­wa­nia LMS na przy­kła­dzie sys­temu Moodle”.
 • Ogól­no­pol­ska Kon­fe­ren­cja Naukowa “Prze­strze­nie wizu­alne i aku­styczne czło­wieka. Antro­po­lo­gia wizu­alna jako przed­miot i metoda badań” — refe­rat: “Sztuka radiowa a współ­cze­sne roz­gło­śnie akademickie”.
 • Ogól­no­pol­ska Kon­fe­ren­cja Naukowa “50 lat badań nad komu­ni­ko­wa­niem i mediami w Pol­sce — głów­nie kie­runki badań i doko­na­nia” — refe­rat: “Bada­nia edu­ka­cyj­nej war­to­ści kształ­ce­nia w sys­te­mie e-learning”.
 • Ogól­no­pol­ska Kon­fe­ren­cja Naukowa “Język @ mul­ti­me­dia 2 — WWW — w sieci meta­for, strona inter­ne­towa jako przed­miot badań nauko­wych” — refe­rat:” Efek­tyw­ność edu­ka­cyjna opro­gra­mo­wa­nia Open Source w kształ­ce­niu on-line”.
 • VI Mię­dzy­na­ro­dowa Kon­fe­ren­cja Naukowa “Media a edu­ka­cja — od nowych tech­nik naucza­nia do edu­ka­cji wir­tu­al­nej”, refe­rat: “Wybrane aspekty e-learningu”.
 • Mię­dzy­na­ro­dowa Kon­fe­ren­cja Naukowa “Media — Kul­tura — Edu­ka­cja — Edu­ka­cja na pogra­ni­czu naro­dów i kul­tur” — refe­rat: “Muzyka bez płyty, czyli fono­gra­fia w kon­tek­ście zmian technologicznych”.
 • Ogól­no­pol­ska Kon­fe­ren­cja Naukowa “Język @ mul­ti­me­dia 3 — Dia­log — Kon­flikt” — refe­rat:” Kon­wer­gen­cja mediów: Radio jako medium audiowizualne?”.
 • I Mię­dzy­na­ro­dowy Kon­gres PTKS “Kre­owa­nie Komu­ni­ko­wa­nia: Zawar­tość, Kon­trola, Kry­tyka” — refe­rat: “E-edukacja jest wszę­dzie — roz­wa­ża­nia doty­czące istoty i zasto­so­wa­nia tech­no­lo­gii mobil­nych w kształ­ce­niu zdalnym”.
 • Kon­fe­ren­cja Ogól­no­pol­ska “Kul­tura popu­larna i spo­łeczne kon­stru­owa­nie toż­sa­mo­ści” — refe­rat: “Pod­ca­sting: radio na wynos?”.
 • Kon­fe­ren­cja Ogól­no­pol­ska “Tele­wi­zja inter­ne­towa szansą dla roz­woju ini­cja­tyw lokal­nych i dzien­ni­kar­stwa oby­wa­tel­skiego” — refe­rat: “Ama­tor w sieci, czyli bro­ad­cast yourself”.
 • Kon­fe­ren­cja Ogól­no­pol­ska „Kul­tura popu­larna i spo­łeczne kon­stru­owa­nie toż­sa­mo­ści 2” – refe­rat: „Kul­tura remiksu a zmiany w muzyce”.
 • II Mię­dzy­na­ro­dowy Kon­gres PTKS “Auto­no­mia nauki o komu­ni­ko­wa­niu” — refe­rat: “Muzyka w spo­łe­czeń­stwie sieci”.
 • Kon­fe­ren­cja Teo­ria i prak­tyka współ­cze­snej komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej. Nowe media, ale nowe, czy stare pro­blemy? – refe­rat: „O dzien­ni­kar­stwie wir­tu­al­nie, czyli jak przy­szli dzien­ni­ka­rze muzyczni stu­diują on-line”.
 • Kon­fe­ren­cja Naukowa Edu­ka­cyjne Kon­tek­sty Cyber­prze­strzeni – refe­rat: „Metoda blen­ded lear­ning w kształ­ce­niu dzien­ni­ka­rzy muzycznych”.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Media a Educkacja - referat: "Metodologiczny kontekst badania e-learningu".
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Mała Szkoła w Polskiej i Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej - referat: Radio internetowe w przestrzeni edukacyjnej małej szkoły.

Publi­ka­cje

 • Kuź­micz K. (2005), Radio­fo­nia stu­dencka w prze­strzeni audio­wi­zu­al­nej współ­cze­snego czło­wieka, (red.) W. Krzemińska,A. Janiak, A. Woj­ta­sik — Tokarz [w:] Prze­strze­nie wizu­alne i aku­styczne czło­wieka — Antro­po­lo­gia wizu­alna jako przed­miot i metoda badań, Wro­cław: Wydaw­nictwo DSWE TWP.
 • Skrzy­dlew­ski W., Kuź­micz K., Micha­lak A. (2006), Wybrane aspekty e- learningu, (red.) W. Stry­kow­ski [w:] Media a edu­ka­cja — od nowych tech­nik naucza­nia do edu­ka­cji wir­tu­al­nej, Poznań: PTTiME.
 • Kuź­micz K. (2007), Bada­nia edu­ka­cyj­nej war­to­ści kształ­ce­nia w sys­te­mie               e-learning, (red.) Fras J. [w:] Stu­dia nad komu­ni­ka­cją popu­larną, mię­dzy­kul­tu­rową, sie­ciową i edu­ka­cyjną, Toruń: Wydaw­nic­two Adam Marszałek.
 • Kuź­micz K. (2008), Efek­tyw­ność edu­ka­cyjna opro­gra­mo­wa­nia Open Source w kształ­ce­niu on-line, (red.) A. Dytman-Stasieńko, J. Sta­sieńko [w:] Język             @ mul­ti­me­dia 2 — WWW — w sieci meta­for, strona inter­ne­towa jako przed­miot badań nauko­wych, Wro­cław: Wydaw­nic­two DSW.
 • Kuź­micz K. (2008), Muzyka bez płyty, czyli fono­gra­fia w kon­tek­ście zmian tech­no­lo­gicz­nych, (red.). S. Dylak, R. Pęcz­kow­ski, W. Skrzy­dlew­ski [w:] Media — Kul­tura — Edu­ka­cja na pogra­ni­czu naro­dów i kul­tur, Poznań — Rze­szów — Wro­cław: Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego.
 • Kuź­micz K., Nożyń­ski S. (2009), Ama­tor w sieci, czyli bro­ad­cast your­self (red.) W. Skrzy­dlew­ski. [w:] Tele­wi­zja inter­ne­towa szansą dla roz­woju ini­cja­tyw lokal­nych i dzien­ni­kar­stwa oby­wa­tel­skiego, Wro­cław: Wydaw­nic­two DSW.
 • Kuź­micz K. (2011), O dzien­ni­kar­stwie wir­tu­al­nie, czyli jak przy­szli dzien­ni­ka­rze muzyczni stu­diują on-line [w:] Teo­ria i prak­tyka współ­cze­snej komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej. Nowe media, ale nowe, czy stare pro­blemy?, Poznań: Wydaw­nic­two Naukowe WSUS.
 • Kuź­micz K. (2011), Metoda blen­ded lear­ning w kształ­ce­niu dzien­ni­ka­rzy muzycz­nych, (red.) Skrzy­dlew­ski W., Wal­ter N. [w:] Edu­ka­cyjne kon­tek­sty cyber­prze­strzeni, Poznań: Wydaw­nic­two UAM.
 • Kuźmicz K. (2012), E-edukacja jest wszę­dzie — roz­wa­ża­nia doty­czące istoty i zasto­so­wa­nia tech­no­lo­gii mobil­nych w kształ­ce­niu zdal­nym, (red.). Dytman-Stasienko A., Stasienko J. [w:] Język@multimedia 3, Dialog - Konflikt, Wro­cław: Wydawnictwo DSW
 • Kuź­micz K., Nożyń­ski S. (2012), Kul­tura remi­sku a zmiany w muzyce (red.) A. Cybal-Michalska. [w:] Dyskursy Kultury Popularnej w Społeczeństwie Współczesnym, Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 • Kuź­micz K., Skrzy­dlew­ski W.,  (2012), Meto­do­lo­giczny Kon­tekst Bada­nia E-learningu, (red.) W.Skrzydlewski, S. Dylak [w:] Media Kultura Edukacja, Poznań: Wydaw­nic­two UAM
 • Kuź­micz K. (2015), Radio internetowe w przestrzeni edukacyjnej małej szkoły, (red.). R. Pęcz­kow­ski, M. Wrońska [w:] Mała Szkoła w Polskiej i Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej. Stan Aktualny i Perspektywy Rozwoju, Rze­szów: Wydaw­nic­two Naukowe Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego (publikacja w druku).
 • Kuźmicz K. (2015), E-learning. Kultura studiowania w przestrzeni sieci, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne, ISBN 978-83-7489-610-8.

E-mail: dr Krzysz­tof Kuźmicz