DSW - miejsce dla Ciebie

Zakład Edukacyjnych Zastosowań Mediów

Zakład Edu­ka­cyj­nych Zasto­so­wań Mediów

Zakład Edu­ka­cyj­nych Zasto­so­wań Mediów powstał w DSW 1.02.2005 r.

Kie­row­ni­kiem Zakładu Edu­ka­cyj­nych Zasto­so­wań Mediów w latach 2005 - 2014 był prof. dr hab. Woj­ciech Skrzy­dlew­ski.
Aktualnie pra­cow­ni­kami Zakładu są: dr Anna Zięty (kierownik), prof. dr hab. Wanda Krzemińska, dr Krzysztof Kuźmicz, mgr Szy­mon Nożyń­ski.

Celem Zakładu Edu­ka­cyj­nych Zasto­so­wań Mediów jest bada­nie związ­ków mediów z edu­ka­cją, a w szczególności:

  • wspo­ma­ga­nie medialne pro­ce­sów nauczenia-uczenia się, wycho­wa­nia, kształ­ce­nia na odległość,
  • eks­plo­ra­cja udziału glo­bal­nej struk­tury infor­ma­cyj­nej w edu­ka­cji for­mal­nej i równoległej,
  • stu­dio­wa­nie związ­ków kul­tury popu­lar­nej z edu­ka­cją. dzia­łal­ność dydak­tyczna: semi­na­rium magi­ster­skie i dok­tor­skie, zaję­cia na rzecz innych jed­no­stek DSW, zaję­cia w ramach spe­cjal­no­ści: dzien­ni­kar­stwo muzyczne.
od lewej: red. Ryszard Gloger, dr Iza­bella Starzec-Kosowska, prof. dr hab. Woj­ciech Skrzy­dlew­ski, dr Anna Zięty, dr Krzysztof Kuźmicz, mgr Szymon Nożyński.