DSW - miejsce dla Ciebie

Zakład Edukacyjnych Zastosowań Mediów

Praktyki w mediach

Stu­denci spe­cjal­no­ści Dzien­ni­kar­stwo muzyczne odby­wają prak­tyki m.in. w:

  • redak­cjach pra­so­wych, radio­wych, tele­wi­zyj­nych i internetowych,
  • agen­cjach kon­cer­to­wych i promocyjnych,
  • stu­diach nagrań,
  • wydaw­nic­twach fonograficznych,
  • agen­cjach A&R,
  • fir­mach nagło­śnie­nio­wych i oświetleniowych,
  • związ­kach i sto­wa­rzy­sze­niach muzycznych,
  • orga­ni­za­cjach praw autorskich.

Infor­ma­cje na temat praktyk:

Opie­ku­nami prak­tyk na spe­cjal­no­ści dzien­ni­kar­stwo muzyczne są: mgr Szy­mon Nożyń­ski (studia dzienne)  i dr Krzysz­tof Kuź­micz (studia niestacjonarne).