DSW - miejsce dla Ciebie

Zakład Edukacyjnych Zastosowań Mediów

Badania

 

Bada­nia naukowe pro­wa­dzone w Zakła­dzie doty­czą m.in. nastę­pu­ją­cych problemów:

  • dzien­ni­kar­stwa muzycz­nego i telewizyjnego,
  • mediów stu­denc­kich,
  • kul­tury popularnej,
  • związ­ków mediów elek­tro­nicz­nych i tra­dy­cyj­nych z edukacją,
  • inter­ne­to­wego wspo­ma­ga­nia edu­ka­cji zdal­nej (e-learning, blen­ded lear­ning, m-learning).