DSW - miejsce dla Ciebie

Zakład Edukacyjnych Zastosowań Mediów

Dziennikarstwo muzyczne

W dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cym się rynku medial­nym w Pol­sce ważną rolę odgrywa przy­go­to­wa­nie specjalistów-dziennikarzy poszcze­gól­nych dzie­dzin kul­tury. Zna­jo­mość muzyki, jej oce­nia­nie, pre­zen­to­wa­nie i komen­to­wa­nie staje się swo­istym signum tem­po­ris współ­cze­sno­ści. Obok takich obsza­rów dzien­ni­kar­skiego zain­te­re­so­wa­nia jak poli­tyka, eko­no­mia, sport, kul­tura muzyczna sta­nowi jakże ważny ele­ment sek­tora komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej, edu­ka­cji este­tycz­nej oraz kształ­ce­nia dzien­ni­ka­rzy.

Roz­wój mediów, kon­wer­gen­cja mediów doko­nu­jąca się spek­ta­ku­lar­nie dzięki Inter­ne­towi, sty­mu­luje powsta­wa­nie nowych insty­tu­cji medial­nych, a także nowych spo­so­bów pozy­ski­wa­nia, gro­ma­dze­nia, prze­twa­rza­nia i udo­stęp­nia­nia infor­ma­cji. Potęż­nym sty­mu­la­to­rem roz­woju mediów jest z kolei rynek odbior­ców, który posze­rza sfery zain­te­re­so­wań dzien­ni­ka­rzy, wykra­cza­jące ponad tra­dy­cyjne tematy społeczno-polityczne i gospodarcze.

Celem spe­cjal­no­ści dzien­ni­kar­stwo muzyczne na trzy­let­nich stu­diach licen­cjac­kich w Insty­tu­cie Dzien­ni­kar­stwa i Komu­ni­ka­cji Spo­łecz­nej DSW jest przy­go­to­wa­nie zawo­dowe spe­cja­li­sty w zakresie:

  • dzien­ni­kar­stwa muzycz­nego (pra­so­wego, radio­wego, tele­wi­zyj­nego i internetowego),
  • pro­duk­cji muzycz­nej (pro­du­cent pro­gra­mów muzycz­nych w mediach, kon­cer­tów muzycz­nych i fonogramów),
  • zarzą­dza­nia karierą wyko­naw­ców muzycz­nych (mene­dżer muzyczny).

 

Procedura rekrutacyjna